Tysiące sprawdzonych hodowców psów i kotów oraz schronisk! | PrzybijŁapę.com

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Usługodawca – firma EUPHORIC DOG z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 108B / 12, NIP:5213194462, REGON: 362728020
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://www.przybijlape.com
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
Użytkownik (Osoba prywatna) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przegląda Serwis.
Profesjonalista – korzystający z serwisu, będący hodowcą, trenerem, groomerem, behawiorystą, a także weterynarzem lub inną osobą niewymienioną powyżej wykonującą czynności związane z zakupem i wychowaniem zwierzęcia, a także jego leczeniem, opieką, i powiązane. Jednocześnie może być on osobą odpowiedzialną za zarządzanie Placówką, Schroniskiem lub/i Hodowlą.
Rejestracja – proces utworzenia Konta.
Dane Osobowe - są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, adres IP, adres email, adres zamieszkania, link do profilu społecznościowego, NIP, Regon, adres prowadzenia działalności.
Profil - zbiór informacji odnośnie Profesjonalisty lub Użytkownika zamieszczony w serwisie w postaci podstrony serwisu posiadającej unikalny adres URL.
Konto – dotyczący Profesjonalisty wpis w bazie danych Serwisu, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę poprzez Serwis, stanowiące usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2019 poz. 123, 730).
Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.


2. Zasady funkcjonowania serwisu PrzybijLape.com

2.1 Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
2.2 Serwis internetowy PrzybijŁapę polega na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości przeglądania ogłoszeń publikowanych przez Profesjonalistów. Usługodawca oferuje Użytkownikowi wyłącznie usługi:
a) przeglądania treści zawartych w serwisie PrzybijLape.com,
b) udostępnia Użytkownikom wyszukiwarkę ogłoszeń Profesjonalistów,
c) powiadamia o nowych wiadomościach, opiniach, wybranych subskrypcjach,
d) umożliwia Profesjonalistom publikowanie, korygowanie, dodawanie informacji o sobie, odpowiadania Użytkownikom.
2.3 Informacje o Profesjonalistach publikowane są w formie rankingów, w których miejsce zależy m.in. od ocen zebranych od Użytkowników w Serwisie. Pozycja Profesjonalisty może zależeć od wielu zmiennych, między innymi rodzaju Pakietu (Basic/Premium), rodzaju prowadzonej działalności, ocen Użytkowników oraz czynnika losowego.
2.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem. Cennik usług znajduje się na stronie w zakładce Oferta (https://przybijlape.com/premium/wybierz).
2.5 Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności Tpay.com należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A.
2.6 Korzystanie z serwisu PrzybijLape.com przez Użytkownika lub Profesjonalistę oznacza zaakceptowanie przez niego w całości niniejszego Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości, że postanowienia Regulaminu określają zakres i warunki korzystania z Serwisu.
2.7 Użytkownik, Profesjonalista zobowiązują się podczas korzystania z usług serwisu PrzybijLape.com do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, zwyczajów, norm etyczno-moralnych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
2.8 Usługodawca nie zezwala na masowe (automatyczne) przeglądanie zawartości strony (przy pomocy robota).
2.9 Usługodawca nie działa jako pośrednik, akwizytor i dystrybutor określonych usług i towarów. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że zawartość serwisu PrzybijLape.com ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy, a w szczególności nie stanowi ze strony Usługodawcy oferty ani zaproszenia do rokowań.
2.10 Użytkownik ma obowiązek wykorzystania informacji pozyskanych w ramach dostępu do Usługi wyłącznie we własnym zakresie. Każde ujawnienie tych informacji wobec osób trzecich, dystrybucja, transmisja, publikowanie bądź prezentowanie w całości lub części stanowi naruszenie praw autorskich Usługodawcy. W przypadku ujawnienia i udokumentowania faktu naruszenia praw autorskich Usługodawcy, Użytkownik poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tego tytułu.
2.11 Użytkownik, który zapoznał się z treścią zamieszczonych ogłoszeń, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, potrzebnych wyjaśnień lub uzupełnień, powinien kontaktować się z Profesjonalistą czyli osobą publikującą ogłoszenie.
2.12 Ujawnianie haseł bądź inne formy udostępniania Konta osobom trzecim jest zabronione.
2.13 Usługodawca umożliwia otrzymanie faktury VAT za wykupiony Pakiet, pod warunkiem podania numeru NIP w momencie zakupu oraz zgłoszeniem tego faktu bezpośrednio po dokonaniu zakupu Pakietu.3. Wymagania techniczne

3.1 Do korzystania z Serwisu oraz udostępnianych Usług niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox zaktualizowaną do najnowszej wersji).
3.2 Usługodawca nie odpowiada za problemy z korzystaniem z Serwisu i Usług wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika, przyczyn od niego niezależnych (w szczególności stanowiących siłę wyższą np. pożary, powodzie, klęski żywiołowe, meteorologiczne itp.) lub osób trzecich w szczególności z powodu przerw technicznych w działaniu stron podmiotów publikujących ogłoszenia.


4. Prawa i obowiązki Usługodawcy

4.1 Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem. 4.2 Z uwagi na charakter świadczonych Usług, przeglądania ogłoszeń będącego wyłącznie usługą pośredniczenia w przekazywaniu danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, których przeglądanie udostępnia.
4.3 Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu oraz Usług nieprzerwanie, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej poniżej.
a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zawieszenia świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne, związane z modyfikacją Serwisu oraz z uwagi na inne okoliczności, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać świadczenie Usług.
b) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w każdym czasie.
4.4 Usługodawca ma prawo do wysyłania wiadomości email z treściami marketingowymi osób trzecich do zarejestrowanych Użytkowników, którzy zaznaczyli odpowiednie zgody w formularzu rejestracyjnym.


5. Rejestracja i dane osobowe

Informacje na temat procesu tworzenia Konta przez Użytkownika jak również przetwarzania jego danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

6. Prawa i obowiązki Użytkownika

6.1 Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować zablokowaniem możliwości korzystania z Usług lub usunięciem konta zarejestrowanego Użytkownika.
6.2 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
6.3 Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6.4 Użytkownik obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Zawieranie i rozwiązanie umowy oraz zmiana Regulaminu

7.1 Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika.
7.2 Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z chwilą:
a) zamknięcia konta przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail z oświadczeniem woli rozwiązania umowy o Usługi i żądaniem zamknięcia konta Użytkownika na adres [email protected]. Rozwiązanie staje się skuteczne z chwilą usunięcia Konta przez Usługodawcę, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości, b) zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu (Prawa i obowiązki Użytkownika), c) zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami Regulaminu (Prawa i obowiązki Usługodawcy). 7.3 Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu, w tym w szczególności warunków świadczenia Usług. Wszelkie zmiany będą wchodzić w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie. Dalsze korzystanie z Serwisu i Usług będzie równoznaczne z zaakceptowaniem zmian Regulaminu przez Użytkownika. W przypadku braku zgody na zmiany Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług.


8. Dodawanie opinii i informacji o Profesjonalistach, świadczonych przez nich usługach i hodowlach

8.1 Opinie opatrywane są podpisem (nickiem) Użytkownika.
8.2 Opinie i informacje o Profesjonalistach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Profesjonalisty.
8.3 Opinie i informacje o Profesjonalistach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika i muszą one dotyczyć usługi, która była świadczona przez Profesjonalistę (np. sprzedaż zwierzęcia z hodowli, udział w szkoleniu, wizyta weterynaryjna, zakup produktów dla zwierząt itp.). Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich, w tym małżonków, członków rodziny itp.
8.4 Jeden Użytkownik może zamieścić tylko jedną opinię na Profilu danego Profesjonalisty. Wielokrotne zamieszczanie opinii na tym samym Profilu przez tego samego Użytkownika jest zakazane, a system Usługodawcy blokuje możliwość dodawania kolejnych opinii. Użytkownik może jednak edytować poprzednio umieszczoną opinię.
8.5 Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.
8.6 Niedozwolone jest zamieszczanie opinii przez Profesjonalistów na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
8.7 Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują treści umieszczone przez Profesjonalistę w Serwisie lub kwestionują uprawnienia Profesjonalisty. Osoby zatrudnione lub współpracujące z Profesjonalistą nie mogą dodawać opinii dotyczącej jego działalności.
8.8 Użytkownik zamieszczając opinię w Serwisie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.
8.9 Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
8.10 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Profesjonalistów.
8.11 Usługodawca ma prawo wymagać od Użytkownika zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji np. za pomocą konta w serwisie Facebook, dokumentów potwierdzających zakup zwierzęcia w danej hodowli.


9. Postępowanie reklamacyjne

9.1 Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
9.2 Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
9.3 Reklamacje należy zgłaszać na adres [email protected] opisując zaistniały problem.
9.4 Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych serwisu PrzybijLape.com.
10.2 Korzystanie z Usług:
a. nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami;
b. nie wiąże się ze wprowadzaniem przez Usługodawcę oprogramowania do systemu teleinformatycznego Użytkownika;
c. może wiązać się z wprowadzaniem plików cookies do systemów teleinformatycznych Użytkowników (szerzej w Polityce Prywatności Serwisu).
10.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.